Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và có

Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha ∆φ. Nếu hai dao động cùng pha thì công thức nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Hai dao động cùng pha: (Delta varphi = 2npi ) với (n = 0, pm 1, pm 2)


+ Hai dao động ngược pha: (Delta varphi = (2n + 1)pi ) với (n = 0, pm 1, pm 2)


+ Hai dao động vuông pha:  (Delta varphi = left( {2n + 1} right)frac{pi }{2};,,,n = 0, pm 1, pm 2,...)

Giải chi tiết:

+ Hai dao động cùng pha: (Delta varphi = 2npi ) với (n = 0, pm 1, pm 2)

Chọn A

Ý kiến của bạn