Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai tập hợp A = x in mathbbR|x + 2 0 và  B = x

Cho hai tập hợp A = x in mathbbR|x + 2 0 và  B = x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai tập hợp: (A = left{ {x in mathbb{R}|x + 2 ge 0} right}) và  (B = left{ {x in mathbb{R}|5 - x ge 0} right})

Có tất cả bao nhiêu số nguyên thuộc cả hai tập hợp (A) và (B)?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Giải bất phương trình.


+ Viết tập hợp (A), (B) bằng kí hiệu khoảng, nửa khoảng.


+ Sử dụng trục số để xác định tất cả các phần tửu nguyên thuộc cả hai tập hợp (A) và (B).

Giải chi tiết:

Ta có:

+) (x + 2 ge 0 Leftrightarrow x ge  - 2 Rightarrow x in left[ { - 2; + infty } right)) suy ra (A = left[ { - 2; + infty } right)).

+) (5 - x ge 0 Leftrightarrow x le 5 Rightarrow x in left( { - infty ;,,5} right]) suy ra (B = left( { - infty ;,,5} right]).

Vẽ trục số biểu diễn tập hợp (A cap B).

Suy ra, (A cap B = left[ { - 2;,,5} right]).

Vậy có (8) số nguyên thuộc cả hai tập hợp (A) và (B).

Chọn  C

Ý kiến của bạn