Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = f x có đạo hàm f x = 1forall x in math

Cho hàm số y = f x có đạo hàm f x = 1forall x in math

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (f'left( x right) = 1,forall x in mathbb{R}). Mệnh đề nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn B.

Ý kiến của bạn