Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X Y và Z trong đó có

Cho hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X Y và Z trong đó có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y và Z, trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức; MX < MY < MZ. Cho 29,34 gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp các ancol no và 31,62 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic kế tiếp trong cùng dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy hết 29,34 gam E thì cần vừa đủ 1,515 mol O2, thu được H2O và 1,29 mol CO2. Khối lượng của Y trong 29,34 gam E là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

BTKL phản ứng cháy → nH2O = (dfrac{{29,34 + 32.1,515 - 44.1,29}}{{18}}) = 1,17 mol

BTNT "O" phản ứng cháy → nO(E) = 1,29.2 + 1,17 - 2.1,515 = 0,72 mol

→ nCOO(E) = ½ nO(E) = 0,36 mol = nNaOH pư

Do 2 muối là đồng đẳng kế tiếp ⟹ muối đơn chức

→ nmuối = nNaOH pư = 0,36 mol

→ Mmuối = 31,62 : 0,36 = 87,833

→ 2 muối chỉ có thể là CH3COONa (a mol) và C2H5COONa (b mol)

Giải hệ (left{ begin{array}{l}a + b = 0,36\82{rm{a}} + 96b = 31,62end{array} right. to left{ begin{array}{l}a = 0,21\b = 0,15end{array} right.)

Suy ra các este đều no, mạch hở

⟹ neste 2 chức = nCO2 - nH2O = 1,29 - 1,17 = 0,12 mol

⟹ neste đơn chức = 0,36 - 2.0,12 = 0,12 mol

Nhận thấy số mol các gốc CH3COO (0,21) và C2H5COO (0,15) đều nhỏ hơn 2 lần số mol este 2 chức nên suy ra este 2 chức không thể có 2 gốc cùng loại.

Vậy (Eleft{ begin{array}{l}left. begin{array}{l}C{H_3}COO\{C_2}{H_5}COOend{array} rightrangle {C_n}{H_{2n}}:0,12\C{H_3}COO{C_m}{H_{2m + 1}}:0,21 - 0,12 = 0,09\{C_2}{H_5}COO{C_p}{H_{2p + 1}}:0,15 - 0,12 = 0,03end{array} right.)

nC(ancol) = nCO2 - nC(muối) = 1,29 - 0,21.2 - 0,15.3 = 0,42

→ 0,12n + 0,09m + 0,03p = 0,42

→ n = 2; m = 1; p = 3 thỏa mãn

⟹ (Eleft{ begin{array}{l}X:C{H_3}{rm{COOC}}{H_3}(0,09)\Y:{C_2}{H_5}{rm{COO}}{{rm{C}}_3}{H_7}(0,03)\Z:left. begin{array}{l}C{H_3}{rm{COO}}\{{rm{C}}_2}{H_5}{rm{COO}}end{array} rightrangle {C_2}{H_4}(0,12)end{array} right.)

⟹ mY = 0,03.116 = 3,48 gam

Đáp án D

Ý kiến của bạn