Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp X gồm Cu Fe2O3 vào dung dịch HCl vừa đủ đến

Cho hỗn hợp X gồm Cu Fe2O3 vào dung dịch HCl vừa đủ đến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp X gồm: Cu, Fe2O3 vào dung dịch HCl vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Phát biểu nào sau đây là đúng?

(1) Z là Fe2O3.

(2) Y chứa 2 chất tan là FeCl3 và CuCl2.

(3) Y chứa 2 chất tan là FeCl2 và CuCl2.

(4) Cho AgNO3 dưvào Y thu được 2 kết tủa.

(5) Y làm mất màu dung dịch thuốc tím trong môi trường axit; phản ứng với H2SO4 đặc sinh ra SO2.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khi hòa tan hỗn hợp X vào dung dịch HCl xảy ra các phản ứng:


Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O


Cu  + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2


⟹ Thành phần của chất rắn Z, dung dịch Y.

Giải chi tiết:

Khi hòa tan hỗn hợp X vào dung dịch HCl xảy ra các phản ứng:

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Cu  + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

- Chất rắn Z tồn tại sau phản ứng chỉ có thể là Cu vì:

+ Không thể là Fe2O3 vì Fe2O3 đã phản ứng vừa đủ hết với HCl.

+ Không thể là Fe vì Cu không thể đẩy Fe ra khỏi dung dịch muối.

⟹ (1) sai.

- Dung dịch Y gồm FeCl2 và CuCl2 vì Cu dư sau phản ứng ⟹ FeCl3 đã phản ứng hết.

⟹ (2) sai, (3) đúng.

- Dung dịch Y tác dụng với AgNO3 dư cho hai kết tủa là AgCl và Ag:

Ag+ + Cl- → AgCl ↓

Ag+ + Fe2+ → Ag ↓ + Fe3+

⟹ (4) đúng.

- Dung dịch Y chứa Fe2+ (có tính khử)

⟹ Y có khả năng tác dụng với các chất có tính oxi hóa như KMnO4 trong môi trường axit, H2SO4 đặc.

⟹ Y làm mất màu dung dịch thuốc tím trong môi trường axit; phản ứng với H2SO4 đặc sinh ra SO2.

⟹ (5) đúng.

Vậy các phát biểu (3), (4), (5) đúng.

Đáp án D

Ý kiến của bạn