Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho lá kẽm mỏng vào ống nghiệm đựng 2 ml dung dịch chất

Cho lá kẽm mỏng vào ống nghiệm đựng 2 ml dung dịch chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho lá kẽm mỏng vào ống nghiệm đựng 2 ml dung dịch chất X, thấy lá kẽm tan dần và có khí thoát ra. Chất X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ dữ kiện đề bài suy ra chất X thỏa mãn

Giải chi tiết:

X là axit axetic

PTHH: Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2

Đáp án D

Ý kiến của bạn