Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình vẽ Nguồn điện có xi  = 6Vr = 06O

Cho mạch điện như hình vẽ Nguồn điện có xi  = 6Vr = 06O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có (xi  = 6V;r = 0,6Omega ). Mạch ngoài gồm ({R_1})  là một bóng đèn (left( {2V--2W} right);{R_2}; = {R_4}; = 4Omega ) . Ampe kế và dây nối có điên trở không đáng kể. Vôn kế có điện trở rất lớn. Cường độ dòng điện qua mạch chính và số chỉ của vôn kế, ampe kế là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Định luật Ôm cho toàn mạch: (I = dfrac{xi }{{r + R}})


+ Với đoạn mạch gồm 2 điện trở nối tiếp: (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{;{R_{td}} = {R_{1;}} + {R_2}}\{;I = {I_1}; = {I_2}}\{;U = {U_1} + {U_2}}end{array}} right.)


+ Với đoạn mạch gồm hai điện trở song song: (left{ begin{array}{l}{R_{td}} = dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\I = {I_1} + {I_2}\U = {U_1} = {U_2}end{array} right.)


+ Ampe kế mắc nối tiếp với đoạn mạch nào thì chỉ cường độ dòng điện qua đoạn mạch đó.

Giải chi tiết:

Điện trở của bóng đèn là:({R_1} = dfrac{{{U^2}}}{P} = 2Omega )

 Đoạn mạch (left( {{R_1};nt{rm{ }}{R_2}} right)//{R_3})

Điện trở tương đương của toàn mạch là: 

({R_N} = dfrac{{({R_1} + {R_2}).{R_3}}}{{{R_1} + {R_2} + {R_3}}} = dfrac{{6.4}}{{6 + 4}} = 2,4Omega )

Cường độ dòng điện trong mạch chính là  

(I = dfrac{xi }{{{R_N} + r}} = dfrac{6}{{2,4 + 0,6}} = 2A)

Hiệu điện thế hai đầu nguồn điện là số chỉ của vôn kế:

({U_V} = {U_N} = xi  - I.r = 6 - 2.0,6 = 4,8V)

Số chỉ của ampe kế là cường độ dòng điện qua ({R_3})

(I = dfrac{{{U_3}}}{{{R_3}}} = dfrac{{{U_N}}}{{{R_3}}} = dfrac{{4,8}}{4} = 1,2A)

Chọn A.

Ý kiến của bạn