Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 4Omega R2 = R3 = 8Omega

Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 4Omega R2 = R3 = 8Omega

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình vẽ: ({R_1} = 4Omega ;,,{R_2} = {R_3} = 8Omega ). Tính điện trở tương đương của mạch khi:

a. K1 đóng, K2 mở               b. K1 mở, K2 đóng               c. K1, K2 đều đóng               d. K1, K2 đều mở


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vẽ lại mạch điện tương đương khi K đóng, K mở


Điện trở tương đương của mạch điện mắc nối tiếp: ({R_{nt}} = {R_1} + {R_2} + ...)


Điện trở tương đương của mạch điện mắc song song: (dfrac{1}{{{R_{//}}}} = dfrac{1}{{{R_1}}} + dfrac{1}{{{R_2}}} + ...)

Giải chi tiết:

a. Khi K1 đóng, K2 mở, ta có mạch điện tương đương:

 

Điện trở của mạch điện là: ({R_3} = 8,,left( Omega  right))

b. Khi K1 mở, K2 đóng, ta có mạch điện tương đương:

 

Điện trở của mạch là: ({R_1} = 4,,left( Omega  right))

c. Khi K1, K2 đều đóng, ta có mạch điện tương đương:

 

Ta có: ({R_1}//{R_2}//{R_3} Rightarrow dfrac{1}{{{R_{td}}}} = dfrac{1}{{{R_1}}} + dfrac{1}{{{R_2}}} + dfrac{1}{{{R_3}}})

( Rightarrow dfrac{1}{{{R_{td}}}} = dfrac{1}{4} + dfrac{1}{8} + dfrac{1}{8} = dfrac{1}{2} Rightarrow {R_{td}} = 2,,left( Omega  right))

d. Khi K1, K2 đều mở, ta có mạch điện tương đương:

 

Điện trở tương đương của mạch điện là:

({R_{td}} = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 4 + 8 + 8 = 20,,left( Omega  right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn