Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phương trình log 2^2x - 5m + 1 log 2x + 4m^2 + m =

Cho phương trình log 2^2x - 5m + 1 log 2x + 4m^2 + m =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phương trình ({log _2}^2x - left( {5m + 1} right){log _2}x + 4{m^2} + m = 0.) Biết phương trình có (2) nghiệm phân biệt ({x_1},{x_2}) thỏa mãn ({x_1} + {x_2} = 165.) Giá trị của (left| {{x_1} - {x_2}} right|) bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn