Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tứ diện ABCD có AB bot BCD Gọi H là trực tâm của

Cho tứ diện ABCD có AB bot BCD Gọi H là trực tâm của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tứ diện (ABCD) có (AB bot left( {BCD} right)). Gọi (H) là trực tâm của (Delta BCD). Chứng minh rằng:

a. (DH bot left( {ABC} right))                 b. (CH bot left( {ABD} right))                 c. (CD bot left( {ABH} right))


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng các định lí: (left{ begin{array}{l}a bot b\a bot c\b cap c subset left( P right)end{array} right. Rightarrow a bot left( P right)), (left{ begin{array}{l}a bot left( P right)\d subset left( P right)end{array} right. Rightarrow a bot d).

Giải chi tiết:

a) Vì (H) là trực tâm tam giác (BCD) ( Rightarrow DH bot BC).

Lại có (left{ begin{array}{l}AB bot left( {BCD} right)\DH subset left( {BCD} right)end{array} right. Rightarrow DH bot AB).

( Rightarrow left{ begin{array}{l}DH bot BC\DH bot ABend{array} right. Rightarrow DH bot left( {ABC} right)).

b) Vì (H) là trực tâm tam giác (BCD Rightarrow CH bot BD).

Lại có (left{ begin{array}{l}AB bot left( {BCD} right)\CH subset left( {BCD} right)end{array} right. Rightarrow CH bot AB).

( Rightarrow left{ begin{array}{l}CH bot AB\CH bot BDend{array} right. Rightarrow CH bot left( {ABD} right)).

c) Vì (H) là trực tâm tam giác (BCD) nên (BH bot CD).

Ta có: (left{ begin{array}{l}AB bot left( {BCD} right)\CD subset left( {BCD} right)end{array} right. Rightarrow AB bot CD).

Do đó (left{ begin{array}{l}AB bot CD\BH bot CDend{array} right. Rightarrow CD bot left( {ABH} right)).

Ý kiến của bạn