Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tứ diện SABC có SA bot ABC và Delta ABC vuông tại

Cho tứ diện SABC có SA bot ABC và Delta ABC vuông tại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tứ diện (S.ABC) có (SA bot left( {ABC} right)) và (Delta ABC) vuông tại (B.) Trong (left( {SAB} right)) kẻ (AM bot SB) tại (M.) Trên cạnh (SC) lấy điểm (N) sao cho (dfrac{{SM}}{{SB}} = dfrac{{SN}}{{SC}}.) Chứng minh rằng:

a. (BC bot left( {SAB} right)) và (AM bot left( {SBC} right))                                              b. (SB bot AN.)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng các định lí: (left{ begin{array}{l}a bot b\a bot c\b cap c subset left( P right)end{array} right. Rightarrow a bot left( P right)), (left{ begin{array}{l}a bot left( P right)\d subset left( P right)end{array} right. Rightarrow a bot d).

Giải chi tiết:

a) Vì tam giác (ABC) vuông tại (B) nên (BC bot AB).

Ta có: (left{ begin{array}{l}BC bot AB\BC bot SAend{array} right. Rightarrow BC bot left( {SAB} right)). Mà (AM subset left( {SAB} right) Rightarrow BC bot AM).

Lại có (AM bot SB,,left( {gt} right)) nên (AM bot left( {SBC} right)).

b) Ta có (BC bot left( {SAB} right),,left( {cmt} right)), (dfrac{{SM}}{{SB}} = dfrac{{SN}}{{SC}} Rightarrow MN//BC) (định lí Ta-lét đảo).

( Rightarrow MN bot left( {SAB} right)). Mà (SB subset left( {SAB} right) Rightarrow MN bot SB).

Ta có: (left{ begin{array}{l}SB bot MN,,left( {cmt} right)\SB bot AM,,left( {gt} right)end{array} right. Rightarrow SB bot left( {AMN} right)). Mà (AN subset left( {AMN} right)) nên (SB bot AN,,left( {dpcm} right)).

Ý kiến của bạn