Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho X Y là hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở MX lt M

Cho X Y là hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở MX lt M

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở (MX < MY, đều có số C lớn hơn 1); T là este hai chức thuần tạo bởi X, Y và một ancol no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 11,7 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T bằng một lượng vừa đủ 0,485 mol O2. Mặt khác, lượng E trên có thể tác dụng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 0,2M thu được 0,07 mol muối của X. Biết X là axit no, phần trăm khối lượng của T trong E là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phương pháp đồng đẳng hóa kết hợp ankan hóa.

Giải chi tiết:

nO(E) = 2nCOO = 2nNaOH = 0,32 mol

Đốt E thu được CO2 (x mol) và H2O (y mol)

BTKL → 11,7 + 0,485.32 = 44x + 18y

BTNT "O" → 0,32 + 0,485.2 = 2x + y

⟹ x = 0,5 và y = 0,29

*Quy đổi E thành (11,7left( g right)Eleft{ begin{array}{l}C{H_3}COOH & :0,16\{C_2}{H_4}{left( {OH} right)_2} & :a\C{H_2} & :b\{H_2} & : - c\{H_2}O & : - 2{rm{a}}end{array} right.) (vì axit có C > 1)

(left{ begin{array}{l}{m_{hh}} = 0,16.60 + 62{rm{a}} + 14b + left( { - 2c} right) + left( { - 2{rm{a}}} right).18 = 11,7 & left( 1 right)\{n_{C{O_2}}} = 0,16.2 + 2{rm{a}} + b = 0,5 & left( 2 right)\{n_{{H_2}O}} = 0,16.2 + 3{rm{a}} + b - c - 2{rm{a}} = 0,29 & left( 3 right)end{array} right.)

Lấy (2) - (3) ⟹ a + c = 0,21 do a > 0 ⟹ c < 0,21

Mặt khác: Số mol muối của Y là 0,16 - 0,07 = 0,09

⟹ số mol H2 phải là bội của 0,09

Trường hợp 1: c = 0,09

Giải hệ (left{ begin{array}{l}left( 1 right)\left( 2 right)\c = 0,09end{array} right.) ⟹ (left{ begin{array}{l}a = 0,12\b =  - 0,06 < 0left( {LOAI} right)\c = 0,09end{array} right.)

Trường hợp 2: c = 0,18

Giải hệ (left{ begin{array}{l}left( 1 right)\left( 2 right)\c = 0,09end{array} right.) ⟹ (left{ begin{array}{l}a = 0,03\b = 0,12 < 0left( {TM} right)\c = 0,18end{array} right.)

Muối Y có thể cộng 2H2

Ta thấy: 0,12 = 0,09 + 0,03

⟹ CH2 ghép vào gốc của Y  và ancol

⟹ (11,7left( g right)Eleft{ begin{array}{l}C{H_3}COOH &  & :0,04\CH equiv C - COOH & :0,06\C{H_3}COO - {C_3}{H_6} - OOC - C equiv CH & :0,03end{array} right.)

⟹ %mT/E = (dfrac{{0,03.170}}{{11,7}}.100% ) = 43,59%

Đáp án C

Ý kiến của bạn