Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu trả lời đúng Sóng dọc truyền được trong chất

Chọn câu trả lời đúng Sóng dọc truyền được trong chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu trả lời đúng : Sóng dọc


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sóng cơ truyền được trong các môi trường rắn, lỏng khí; không truyền được trong chân không.


+ Sóng dọc truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí.


+ Sóng ngang truyền trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Giải chi tiết:

Sóng dọc truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Chọn D.

Ý kiến của bạn