Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Choose the most suitable response to complete each of t

Choose the most suitable response to complete each of t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Choose the most suitable response to complete each of the following exchanges.

- I’m sorry for letting you wait for so long.                     

- _________


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn