Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản

Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị tháng 5-1941 có gì khác so với Hội nghị tháng 11-1939?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào chủ trương của hai Hội nghị, SGK Lịch sử 12, trang 104 và trang 108 – 109 để so sánh.

Giải chi tiết:

- Nội dung các phương án A, B, C phản ánh điểm giống nhau trong chủ trương của hai hội nghị.

- Nội dung phương án D phản ánh điểm khác biệt giữa chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị tháng 5-1941 so với Hội nghị tháng 11-1939. Cụ thể là đến Hội nghị tháng 5-1941, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước với việc quyết định thành lập ở mỗi nước một mặt trận dân tộc thống nhất riêng: Ở Việt Nam thành lập Việt Nam độc lập đồng minh, ở Lào thành lập Ai Lao độc lập đồng minh, ở Campuchia thành lập Cao Miên độc lập đồng minh để lãnh đạo nhân dân các nước đấu tranh.

Chọn D

Ý kiến của bạn