Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chức năng của mạch rây là Vận chuyển nước và muối khoán

Chức năng của mạch rây là Vận chuyển nước và muối khoán

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chức năng của mạch rây là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chức năng của mạch rây là: Vận chuyển chất hữu cơ

Mạch gỗ vận chuyển nước, muối khoáng.

Chọn B

Ý kiến của bạn