Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chưng cất nhựa than đá thu được metan và các chất vô cơ

Chưng cất nhựa than đá thu được metan và các chất vô cơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chưng cất nhựa than đá thu được


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ nhựa than đá, người ta tách được nhiều chất có giá trị như benzen, toluen, phenol, naphtalen, … Đây là các hiđrocacbon thơm, dị vòng thơm và dẫn xuất của chúng.

Đáp án B

Ý kiến của bạn