Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức nào sau đây là đúng nhất cho este no đơn chức

Công thức nào sau đây là đúng nhất cho este no đơn chức

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức nào sau đây là đúng nhất cho este no, đơn chức, mạch hở?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 (n ≥ 2).

Đáp án B

Ý kiến của bạn