Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 30

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 30

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 30 của TK XX bắt đầu từ ngành nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 90.

Giải chi tiết:

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 30 của TK XX bắt đầu từ ngành nông nghiệp.

Chọn D.

Ý kiến của bạn