Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

d1x - 3 + d1x + 3 d2x9 - x^2 1 d12 -1 d-12 Giải chi ti

d1x - 3 + d1x + 3 d2x9 - x^2 1 d12 -1 d-12 Giải chi ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(left( {dfrac{1}{{x - 3}} + dfrac{1}{{x + 3}}} right):dfrac{{2x}}{{9 - {x^2}}})


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.

Giải chi tiết:

(left( {dfrac{1}{{x - 3}} + dfrac{1}{{x + 3}}} right):dfrac{{2x}}{{9 - {x^2}}})                                                   

(begin{array}{l} = left( {dfrac{1}{{x - 3}} + dfrac{1}{{x + 3}}} right):dfrac{{2x}}{{9 - {x^2}}}\ = left[ {dfrac{{x + 3}}{{left( {x - 3} right)left( {x + 3} right)}} + dfrac{{x - 3}}{{left( {x + 3} right)left( {x - 3} right)}}} right]:dfrac{{2x}}{{9 - {x^2}}}\ = dfrac{{x + 3 + x - 3}}{{{x^2} - 9}}.dfrac{{9 - {x^2}}}{{2x}}\ = dfrac{{2x}}{{{x^2} - 9}}.dfrac{{{x^2} - 9}}{{ - 2x}}\ =  - 1end{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn