Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

d2x3 + d3x - 16 = dx2 S = d14 S = d12 S = - d14

d2x3 + d3x - 16 = dx2 S = d14 S = d12 S = - d14

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(dfrac{{2x}}{3} + dfrac{{3x - 1}}{6} = dfrac{x}{2})


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(dfrac{{2x}}{3} + dfrac{{3x - 1}}{6} = dfrac{x}{2})

(begin{array}{l}dfrac{{2x}}{3} + dfrac{{3x - 1}}{6} = dfrac{x}{2}\ Leftrightarrow dfrac{{4x}}{6} + dfrac{{3x - 1}}{6} = dfrac{{3x}}{6}\ Leftrightarrow dfrac{{7x - 1}}{6} = dfrac{{3x}}{6}\ Rightarrow 7x - 1 = 3x\ Leftrightarrow 7x - 3x = 1\ Leftrightarrow 4x = 1\ Leftrightarrow x = dfrac{1}{4}end{array})

Vậy tập nghiệm của phương trình là (S = left{ {dfrac{1}{4}} right}).

Chọn A.

Ý kiến của bạn