Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

d3x^2 - 5x + 6 d2x3x^2 - 2x - 8 d3 3x - 4 x + 2

d3x^2 - 5x + 6 d2x3x^2 - 2x - 8 d3 3x - 4 x + 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(dfrac{3}{{{x^2} - 5x + 6}};) (dfrac{{2x}}{{3{x^2} - 2x - 8}})


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Phân tích các mẫu thức về dạng tích các nhân tử


Bước 2: Chọn hệ số tự do của MTC là BCNN của các hệ số tự do các mẫu thức


 Mỗi nhân tử xuất hiện ở các mẫu thức ta lấy với bậc cao nhất.


Bước 3: Nhân chúng lại với nhau được MTC và tìm NTP.


Bước 4: Thực hiện quy đồng các phân thức.

Giải chi tiết:

(dfrac{3}{{{x^2} - 5x + 6}};,,dfrac{{2x}}{{3{x^2} - 2x - 8}})

Ta có:

(begin{array}{l},,,,,,{x^2} - 5x + 6 = {x^2} - 2x - 3x + 6\ = xleft( {x - 2} right) - 3left( {x - 2} right)\ = left( {x - 2} right)left( {x - 3} right)\,,,,,3{x^2} - 2x - 8 = 3{x^2} - 6x + 4x - 8\ = 3xleft( {x - 2} right) + 4left( {x - 2} right)\ = left( {x - 2} right)left( {3x + 4} right)end{array})

( Rightarrow ) MTC: (left( {x - 2} right)left( {x - 3} right)left( {3x + 4} right))

NTP1: (3x + 4)

NTP2: (x - 3)

(begin{array}{l} Rightarrow dfrac{3}{{{x^2} - 5x + 6}} = dfrac{3}{{left( {x - 2} right)left( {x - 3} right)}} = dfrac{{3left( {3x + 4} right)}}{{left( {x - 2} right)left( {x - 3} right)left( {3x + 4} right)}}\,,,,,dfrac{{2x}}{{3{x^2} - 2x - 8}} = dfrac{{2x}}{{left( {x - 2} right)left( {3x + 4} right)}} = dfrac{{2xleft( {x - 3} right)}}{{left( {x - 2} right)left( {x - 3} right)left( {3x + 4} right)}}end{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn