Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu không phải là tiêu chí để phân chia thành c

Đâu không phải là tiêu chí để phân chia thành c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải là tiêu chí để phân chia thành các nhóm nước?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 1, sgk Địa lí 11, trang 6

Giải chi tiết:

Hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chia thành 2 nhóm nước dựa vào các tiêu chí:

- GDP/người

- HĐI

- Cơ cấu kinh tế

=> B, C, D đúng; A sai

Chọn A

Ý kiến của bạn