Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào sau đây đặc trưng cho các loài sống trên c

Đặc điểm nào sau đây đặc trưng cho các loài sống trên c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây đặc trưng cho các loài sống trên cạn, có ở thằn lằn


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặc điểm đặc trưng cho các loài sống trên cạn, có ở thằn lằn là: mắt có mi và tuyến lệ giúp mắt không bị khô.

Chọn B

Ý kiến của bạn