Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp hàn

Đặc điểm nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp hàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp hàng hóa của nước ta hiện nay?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 21 – Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Giải chi tiết:

Nền nông nghiệp hàng hóa nước ta có đặc điểm là sản xuất với quy mô lớn, năng suất cao, áp dụng nhiều tiến bộ kĩ thuật.

=> Do vậy nhận định quy mô nhỏ năng suất thấp là sai

Chọn D

Ý kiến của bạn