Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn 126 gam một anken X qua bình chứa dung dịch brom d

Dẫn 126 gam một anken X qua bình chứa dung dịch brom d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn 12,6 gam một anken X qua bình chứa dung dịch brom dư thì thấy có 48 gam brom tham gia phản ứng. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nBr2 = 0,3 mol.

Dựa vào phản ứng cộng:

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2.

⟹ CTPT của anken.

Giải chi tiết:

nBr2 = 48/160 = 0,3 mol.

Dựa vào phản ứng cộng:

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

0,3 ← 0,3 (mol)

⟹ Manken = 12,6/0,3 = 42

⟹ 14n = 42

⟹ n = 3 (C3H6).

Ý kiến của bạn