Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn 1568 lít khí CO2 đktc qua V ml dung dịch CaOH2 2M t

Dẫn 1568 lít khí CO2 đktc qua V ml dung dịch CaOH2 2M t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn 15,68 lít khí CO2 (đktc) qua V ml dung dịch Ca(OH)2 2M thu được dung dịch A và kết tủa B với tổng khối lượng muối 62,4 gam. Giá trị của V là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sau phản ứng thu được dung dịch A và kết tủa B ⟹ Phản ứng tạo hai muối Ca(HCO3)2 và CaCO3.


Gọi số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 lần lượt là a và b (mol).


Phương trình tổng khối lượng muối (1).


Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O


Ca(OH)2 + CO2 → Ca(HCO3)2


Theo PTHH tính được số mol CO2 (2)


Từ (1) và (2) tính được số mol Ca(OH)2. ⟹ V.


Sau phản ứng thu được dung dịch A và kết tủa B ⟹ Phản ứng tạo hai muối Ca(HCO3)2 và CaCO3.

Giải chi tiết:

Gọi số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 lần lượt là a và b (mol).

({m_{muoi}} = {m_{CaC{O_3}}} + {m_{Ca{{left( {HC{O_3}} right)}_2}}} = 62,4)

⟹ 100a + 162b = 62,4                                   (1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + CO2

a                  a        ← a                        (mol)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

2b                b         ←      b                 (mol)

Theo PTHH ⟹ ({n_{C{O_2}}} = a + 2b{rm{ }} = 0,7)  (2)

Từ (1) và (2) ⟹ a = 0,3, b = 0,2.

⟹ ({n_{Ca{{left( {OH} right)}_2}}} = 0,5) mol.

⟹ ({V_{Ca{{left( {OH} right)}_2}}} = 0,5/2 = 0,25) lít = 250ml.

Đáp án B

Ý kiến của bạn