Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn 336 lít khí CO đktc khử toàn hoàn oxit sắt thu được

Dẫn 336 lít khí CO đktc khử toàn hoàn oxit sắt thu được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn 3,36 lít khí CO (đktc) khử toàn hoàn oxit sắt thu được 8,4 gam sắt và khí CO2. Công thức của oxit sắt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi công thức của oxit sắt là FexOy.


(F{e_x}{O_y} + yCOxrightarrow{{{t^0}}}xFe + yC{O_2})


Theo PTHH ⟹ (dfrac{x}{y} = dfrac{{{n_{CO}}}}{{{n_{Fe}}}})


⟹ CT oxit sắt.

Giải chi tiết:

Gọi công thức của oxit sắt là FexOy.

(F{e_x}{O_y} + yCOxrightarrow{{{t^0}}}xFe + yC{O_2})

Theo PTHH ⟹ (dfrac{x}{y} = dfrac{{{n_{Fe}}}}{{{n_{CO}}}} = dfrac{{0,15}}{{0,15}} = dfrac{1}{1})

Vậy CT của oxit sắt là FeO.

Đáp án A

Ý kiến của bạn