Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 232 gam bột Fe3O4 nung nó

Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 232 gam bột Fe3O4 nung nó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 23,2 gam bột Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tính số mol Fe3O4 ⟹ số mol O trong oxit.


- Sơ đồ các phản ứng:


            CO + O → CO2


            CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3 ↓ + H2O


⟹ nCaCO3 = nCO2 = nO(oxit).

Giải chi tiết:

nFe3O4 = 23,2/232 = 0,1 mol ⟹ nO = 4nFe3O4 = 0,4 mol (bảo toàn nguyên tố O).

            CO + O → CO2

                     0,4 → 0,4 (mol)

            CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3 ↓ + H2O

            0,4 →                             0,4                  (mol)

⟹ m = mCaCO3 = 0,4.100 = 40 gam.

Chọn A.

Ý kiến của bạn