Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn từ từ 1568 lít khí CO2 đktc vào một dung dịch có hò

Dẫn từ từ 1568 lít khí CO2 đktc vào một dung dịch có hò

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn từ từ 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 6,4 gam NaOH, sản phẩm thu được là muối Na2CO3 và nước. Khối lượng muối thu được là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính số mol CO2 và NaOH


PTHH: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O


Tính theo PTHH để tìm số mol Na2CO3


Tính khối lượng Na2CO3

Giải chi tiết:

nCO2 = 1,568/22,4 = 0,07 mol.

nNaOH  = 6,4/40 = 0,16 mol.

PTHH: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Bđ            0,16      0,07

Pư            0,14 ← 0,07 →    0,07

Sau pư      0,02       0            0,07

⟹ mNa2CO3 = 106. 0,07 = 7,42 gam.

Đáp án A

Ý kiến của bạn