Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đất cát ở các đồng bằng Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát

Đất cát ở các đồng bằng Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đất cát ở các đồng bằng Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát triển


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 35 – Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Giải chi tiết:

Đất cát ở đồng bằng Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp hằng năm như lạc, mía, thuốc lá…

Chọn C

Ý kiến của bạn