Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu không phải là hệ quả về kinh tế mà công cụ kim khí

Đâu không phải là hệ quả về kinh tế mà công cụ kim khí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải là hệ quả về kinh tế mà công cụ kim khí đem lại?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận.

Giải chi tiết:

- Nội dung các đáp án A, B, C là hệ quả về kinh tế mà công cụ kim khí đem lại.

- Nội dung đáp án D là hệ quả về mặt xã hội mà công cụ kim khí đem lại.

Chọn: D

Ý kiến của bạn