Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều chỉ có liên

Dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều chỉ có liên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên kết cộng hóa trị phân cực là liên kết cộng hóa trị có cặp e dùng chung bị lệch về phía một nguyên tử.


Lưu ý: Giữa 2 nguyên tử giống nhau thì sẽ hình thành nên liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Giải chi tiết:

Liên kết cộng hóa trị phân cực là liên kết cộng hóa trị có cặp e dùng chung bị lệch về phía một nguyên tử.

Lưu ý: Giữa 2 nguyên tử giống nhau thì sẽ hình thành nên liên kết cộng hóa trị không phân cực.

A loại vì liên kết trong N2 là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

B loại vì liên kết trong Cl2 là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

C loại vì liên kết trong O2 là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

D thỏa mãn.

Đáp án D

Ý kiến của bạn