Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen có thể dùng

Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen có thể dùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen, có thể dùng thuốc thử nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để phân biệt các chất ta cần chọn thuốc thử cho hiện tượng khác nhau giữa các chất.

Giải chi tiết:

Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen, có thể dùng thuốc thử là dd Br2:

+ Chất làm mất màu dd Br2 → Etilen (CH2=CH2).

+ Chất không làm mất màu dd Br2 → Etan (CH3-CH3).

Đáp án B

Ý kiến của bạn