Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việ

Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946 – 1949) là đều


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào nhiệm vụ và kết quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946 – 1949) để so sánh và phân tích các phương án.

Giải chi tiết:

A loại vì chế độ phong kiến ở Trung Quốc sụp đổ với cuộc Cách mạng Tân Hợi.

B chọn vì sau thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946 – 1949) thì chính thể cộng hòa.

C loại vì điều này chỉ đúng đối với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

D loại vì Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa phát xít Nhật.

Chọn B

Ý kiến của bạn