Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền dấu thích hợp vào ô trống   gt                   

Điền dấu thích hợp vào ô trống   gt                   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền dấu thích hợp vào ô trống:  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp so sánh bằng phần hơn

Giải chi tiết:

Phần hơn của (frac{{2016}}{{2011}})  là (frac{{2016}}{{2011}} - 1 = frac{{2016}}{{2011}} - frac{{2011}}{{2011}} = frac{5}{{2011}})

Phần hơn của (frac{{503}}{{501}})  là (frac{{503}}{{501}} - 1 = frac{{503}}{{501}} - frac{{501}}{{501}} = frac{2}{{501}})

Quy đồng tử số hai phân số (frac{5}{{2011}}) và  (frac{2}{{501}}) ta có:

(frac{5}{{2011}} = frac{{5 times 2}}{{2011 times 2}} = frac{{10}}{{4022}};,,,,,,,,,frac{2}{{501}} = frac{{2 times 5}}{{501 times 5}} = frac{{10}}{{2505}})

Vì (frac{{10}}{{4022}} < frac{{10}}{{2505}}) nên (frac{5}{{2011}} < frac{2}{{501}}) .

Do đó: (frac{{2016}}{{2011}} < frac{{503}}{{501}}).

Chọn B.

Ý kiến của bạn