Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền “ong hoặc “oong vào chỗ trốnga B… tàub Tr… lànhc B

Điền “ong hoặc “oong vào chỗ trốnga B… tàub Tr… lànhc B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền “ong” hoặc “oong” vào chỗ trống.

a. B….. tàu

b. Tr… lành

c. Ba t….

d. L…. thành


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ phân biệt ong/oong.

Giải chi tiết:

Boong tàu; trong lành; Ba toong; lòng thành.

Ý kiến của bạn