Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều gì sẽ xảy ra nếu một prôtêin ức chế của một o

Điều gì sẽ xảy ra nếu một prôtêin ức chế của một o

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều gì sẽ xảy ra nếu một prôtêin ức chế của một operon cảm ứng bị đột biến làm cho nó không còn khả năng dính vào trình tự vận hành?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nếu protein ức chế không còn khả năng liên kết với vùng vận hành thì ARN pol sẽ trượt trên mạch gốc của gen và các gen cấu trúc được phiên mã liên tục, kể cả khi không có lactose trong môi trường.

Chọn B

Ý kiến của bạn