Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông ngh

Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông ngh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về thuận lợi của tự nhiên Đông Nam Á

Giải chi tiết:

Khu vực Đông Nam có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, hệ đất trồng phong phú (đất phù sa màu mỡ, đất badan và freralit đồi núi, mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới

Chọn A 

Ý kiến của bạn