Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Different conservation efforts have been made in order

Different conservation efforts have been made in order

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Different conservation efforts have been made in order to save _____ species.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại, từ vựng

Giải chi tiết:

Trước danh từ “species” (các loài) cần điền một tính từ.

A. danger (n): sự nguy hiểm, mối nguy hiểm

B. dangerous (adj): nguy hiểm

C. endanger (v): gây nguy hiểm

D. endangered (adj): gặp nguy hiểm

Tạm dịch: Các nỗ lực bảo tồn khác nhau đã được thực hiện để cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn