Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị biểu diễn dao động điều hòa ở hình vẽ bên ứng vớ

Đồ thị biểu diễn dao động điều hòa ở hình vẽ bên ứng vớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị biểu diễn dao động điều hòa ở hình vẽ bên ứng với phương trình vận tốc nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết phương trình li độ từ đồ thị, sau đó viết phương trình vận tốc.


(left{ begin{array}{l}x = A.cos left( {omega t + varphi } right)\v = omega A.cos left( {omega t + varphi  + dfrac{pi }{2}} right)end{array} right.)  

Giải chi tiết:

Từ đồ thị ta thấy biên độ là (A = 5 cm,) chu kì (T = 0,2s,) tại (t = 0) thì vật ở vị trí cân bằng, đi theo chiều dương

→ Pha ban đầu là: (varphi  =  - dfrac{pi }{2},,left( {rad} right))

Phương trình dao động là:

(x = 5.cos left( {dfrac{{2pi }}{{0,2}}t - dfrac{pi }{2}} right)cm = 5cos left( {10pi t - dfrac{pi }{2}} right)cm)

Vậy phương trình vận tốc là: (v = 50pi cos left( {10pi t} right)cm/s)

Chọn B.

Ý kiến của bạn