Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ thị hàm số, nhận xét dáng điệu của đồ thị và các điểm mà đồ thị hàm số đi qua để chọn đáp án đúng.

Giải chi tiết:

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số cần tìm là hàm số bậc 4

( Rightarrow ) Loại đáp án B và C.

Nét cuối của đồ thị hàm số đi lên ( Rightarrow a > 0)

( Rightarrow ) Loại đáp án D.

Chọn A.

Ý kiến của bạn