Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

– “Do you feel like going to the cinema this weekend -

– “Do you feel like going to the cinema this weekend -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

– “Do you feel like going to the cinema this weekend?” - _________


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn