Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 012 mol một hiđrocacbon X trong khí

Đốt cháy hoàn toàn 012 mol một hiđrocacbon X trong khí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol một hiđrocacbon X trong khí oxi thu được sản phẩm dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện 72 gam kết tủa và thấy khối lượng bình tăng lên 38,16 gam. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

X + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + H2O


Ta có mbình tăng = mCO2 + mH2O.


n= nCaCO3 = nCO2 ⟹ nH2O.


Gọi CTPT của X là CxHy


⟹ (x = dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}};y = dfrac{{2{n_{{H_2}O}}}}{{{n_X}}})


⟹ CTPT của X.

Giải chi tiết:

X + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + H2O

n ↓ = nCaCO3 = nCO2 = 0,72 mol.

Ta có mbình tăng = mCO2 + mH2O = 38,16 gam.

⟹ mH2O = 38,16 – 0,72.44 = 6,48 gam.

⟹ nH2O = 6,48/18 = 0,36 mol.

Gọi CTPT của X là CxHy

⟹ (x = dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}} = dfrac{{0,72}}{{0,12}} = 6;y = dfrac{{2{n_{{H_2}O}}}}{{{n_X}}} = dfrac{{2.0,36}}{{0,12}} = 6)

Vậy CTPT của X là C6H6.

Chọn C.

Ý kiến của bạn