Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 147 gam chất hữu cơ X chỉ chứa C H O

Đốt cháy hoàn toàn 147 gam chất hữu cơ X chỉ chứa C H O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 1,47 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) bằng 1,0976 lít khí O2 (ở đktc) lượng dùng vừa đủ, sau thí nghiệm thu được H2O và 2,156 gam CO2. Biết tỉ khối hơi của X so với không khí nằm trong khoảng 3< dX/kk < 4. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng ĐL BTKL ⟹ mX + mO2 = mCO2 + mH2O


⟹ mH2O = mX + mO2 - mCO2


Bảo toàn nguyên tố ta có nC = nCO2 ; nH = 2nH2O ⟹ nO.


Gọi CTĐGN của X là CxHyOz


⟹ x : y : z ⟹ CTĐGN của X


Mà 3 < dX/kk < 4 ⟹ 3.29 < MX < 4.29


⟹ CTPT của X

Giải chi tiết:

nO2 = 1,0976/22,4 = 0,049 mol.

Áp dụng ĐL BTKL: mX + mO2 = mCO2 + mH2O

⟹ mH2O = 0,882 g. ⟹ nH2O = 0,049 mol.

Bảo toàn nguyên tố ta có:

nC = nCO2 = 0,049 mol ; nH = 2nH2O = 2.0,049 = 0,098 mol.

⟹ mO(X) = mX – mC – mH = 0,784 g. ⟹ nO (X) = 0,049 mol.

Gọi CTĐGN của X là CxHyOz

⟹ x : y : z = 0,049 : 0,098 : 0,049 = 1 : 2 : 1.

⟹ CTĐGN của X là CH2O

⟹ CTPT của X là (CH2O)n

Mà 3 < dX/kk < 4 ⟹ 3.29 < MX < 4.29

⟹ 2,9 < n < 3,87. ⟹ n = 3

Vậy CTPT của X là C3H6O3.

Đáp án B

Ý kiến của bạn