Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 1605 gam hợp chất hữu cơ X thu được

Đốt cháy hoàn toàn 1605 gam hợp chất hữu cơ X thu được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 1,605 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,62 gam CO2; 1,215 gam H2O và 168 ml N2 (đktc). Tỉ khối hơi của X so với không khí không vượt quá 4. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố ta có: nC = nCO2 ; nH = 2nH2O ; nN = 2nN2 ⟹ nO


Gọi CTĐGN của X là CxHyOzNt


dX/kk < 4 ⟹ MX < 116


Ta có x : y : z : t = nC : nH : nO : nN


⟹ CTPT của X

Giải chi tiết:

nC = nCO2 = 4,62/44 = 0,105 mol.

nH = 2nH2O = 2.1,215/18 = 0,135 mol.

nN = 2nN2 = 2.0,168/22,4 = 0,015 mol.

⟹ mO = mX – mC – mH – mN = 0

⟹ X không có oxi.

Gọi CTĐGN của X là CxHyNz

dX/kk < 4 ⟹ MX < 116

Ta có x : y : z : t = nC : nH : nO : nN = 0,105 : 0,135 : 0,015 = 7 : 9 : 1

⟹ CTĐGN của X là C7H9N

⟹ CTPT của X là (C7H9N)n ⟹ 107n < 116 ⟹ n < 1,08 ⟹ n = 1.

Vậy CTPT của X là C7H9N.

Đáp án C

Ý kiến của bạn