Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon thơm

Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon thơm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn a (g) hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon thơm A và B là 2 chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của benzen (MA < MB). Sau phản ứng thu được 9,408 lít CO2 (đktc) và 3,996 g H2O. Công thức phân tử của A và B lần lượt là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi CTPT của hai hiđrocacbon là ({C_{overline n }}{H_{2overline n  - 6}})


PTHH: ({C_{overline n }}{H_{2overline n  - 6}} + left( {dfrac{{3overline n  - 3}}{2}} right){O_2}xrightarrow{{{t^o}}}overline n C{O_2} + (overline n  - 3){H_2}O)


(dfrac{{overline n }}{{overline n  - 3}} = dfrac{{0,35}}{{0,185}} to overline n ) ⟹ CTPT của A và B

Giải chi tiết:

Gọi CTPT của hai hiđrocacbon là ({C_{overline n }}{H_{2overline n  - 6}})

PTHH: ({C_{overline n }}{H_{2overline n  - 6}} + left( {dfrac{{3overline n  - 3}}{2}} right){O_2}xrightarrow{{{t^o}}}overline n C{O_2} + (overline n  - 3){H_2}O)

(dfrac{{overline n }}{{overline n  - 3}} = dfrac{{0,42}}{{0,222}} to overline n = 6,36 )

Do A, B là đồng đẳng kế tiếp ⟹ A là C6H6 và B là C7H8.

Đáp án B

Ý kiến của bạn