Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cần 2016 lít O2 đktc t

Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cần 2016 lít O2 đktc t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cần 20,16 lít O2 (đktc) thu được CO2  và 7,2 gam nước. Biết X có khối lượng phân tử là MX < 100. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

X + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + H2O


BTNT O ⟹ nCO2 ⟹ nC(X) (BTNT C)


BTNT H ⟹ nH(X) = 2nH2O.


Gọi CTĐGN của X là CxHy


⟹ x : y = nC : nH


Dựa vào MX < 100 ⟹ CTPT của X.

Giải chi tiết:

nO2 = 0,9 mol; nH2O = 0,4 mol.

X + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + H2O

BTNT O ⟹ 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

⟹ nCO2 = 0,7 (mol) ⟹ nC(X) = nCO2 = 0,7 (mol) (BTNT C).

BTNT H ⟹ nH = 2nH2O = 2.0,4 = 0,8 mol.

Gọi CTĐGN của X là CxHy

⟹ x : y = n: nH = 0,7 : 0,8 = 7 : 8.

⟹ CTPT của X là (C7H8)n

Ta có MX = 92n < 100 ⟹ n < 1,09 ⟹ n = 1.

Vậy CTPT của X là C7H8.

Chọn B.

Ý kiến của bạn