Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C3H8 C4H6 C5H10

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C3H8 C4H6 C5H10

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C3H8, C4H6, C5H10 và C6H6 thu được 7,92 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố C, H tính được số mol C, H trong hỗn hợp X.


Bảo toàn khối lượng, khối lượng X bằng tổng khối lượng của các nguyên tố có trong X.

Giải chi tiết:

(xrightarrow{{BTNT.C}}{n_C} = {n_{C{O_2}}} = dfrac{{7,92}}{{44}} = 0,18left( {mol} right))

(xrightarrow{{BTNT.H}}{n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 2.dfrac{{2,7}}{{18}} = 0,3left( {mol} right))

(xrightarrow{{BTKL}}{m_{hh.X}} = {m_C} + {m_H} = 0,18.12 + 0,3.1 = 2,46left( g right))

Đáp án A

Ý kiến của bạn