Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt hoàn toàn 150 gam chất hữu cơ X Y Z đều thu được 0

Đốt hoàn toàn 150 gam chất hữu cơ X Y Z đều thu được 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt hoàn toàn 1,50 gam chất hữu cơ X, Y, Z đều thu được 0,90 gam H2O và 2,2 gam CO2. Kết luận nào sau đây đúng cho X, Y, Z?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nH2O ⟹ nH và mH; nCO2 ⟹ nC và mC.

Dùng BTKL mhợp chất ⟹ mO (nếu có).

⟹ CTĐGN của hợp chất.

Giải chi tiết:

nH2O = 0,05 mol ⟹ nH = 0,1 mol ⟹ mH = 0,1 gam

nCO2 = 0,05 mol ⟹ nC = 0,05 mol ⟹ mC = 0,05.12 = 0,6 gam

Dùng BTKL: mhợp chất ⟹ mO = 1,5 - 0,1 - 0,6 = 0,8 gam ⟹ nO = 0,8/16 = 0,05 mol

⟹ nC : nH : nO = 0,05 : 0,1 : 0,05 = 1 : 2 : 1

⟹ CTĐGN của hợp chất CH2O.

Chỉ có thể kết luận X, Y, Z đều có cùng CTĐGN là CH2O.

Ý kiến của bạn